Free shipping* on orders above €100 (NL) / €200 (EU)

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de Cornelia webshop

Inhoudsopgave:

1 – Definities

2 – Identiteit van de Cornelia – Toepasselijkheid

4 – Het aanbod

5 – De Overeenkomst

6 – Herroepingsrecht

7 – Kosten in geval van herroeping

8 – Uitsluiting herroepingsrecht

9 – De prijs

10 – Conformiteit en garantie

11 – Levering en uitvoering

12 – Betaling

13 – Overmacht

14 – Klachtenregeling

15 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Cornelia in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de
  Overeenkomst op afstand;
 5. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  Overeenkomst op afstand aangaat met de Cornelia;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Cornelia ter beschikking stelt
  die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Cornelia: de handelsnaam van de rechtspersoon Coos Cornelia die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
 8. Overeenkomst: iedere afspraak tussen Partijen betreffende het leveren van producten van
  welke aard dan ook door Cornelia aan de klant, waaronder de Overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Cornelia georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Partij(en): Cornelia of klant (of beiden);
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
  van een Overeenkomst, zonder dat klant en Cornelia gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
 12. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Cornelia

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam:

Vestigingsadres: Bezoekadres: Telefoonnummer: E-mailadres: KvK-nummer:

Coos Cornelia, eveneens handelend onder de namen: Cornelia; Dahliastraat 1 te Zwolle;

64437116

telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 10:00uur t/m 18:00uur 

Btw-identificatienummer: NL003783357B61

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cornelia en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Cornelia en klant. De Voorwaarden maken integraal deel uit van iedere Overeenkomst op afstand (alsmede aanpassingen daarvan en aanvullingen daarop) tussen Partijen, van welke aard dan ook.
 2. Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van de Voorwaarden tussen Partijen is gecontracteerd, zijn de Voorwaarden ook automatisch van toepassing op iedere latere Overeenkomst op afstand tussen Partijen, tenzij ten aanzien van de betreffende Overeenkomst op afstand tussen Partijen uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
 3. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Cornelia zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing.
 6. Eventuele door de klant gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wijst Cornelia uitdrukkelijk van de hand en zijn dan ook niet van toepassing op enige tussen Partijen gesloten Overeenkomst, van welken aard dan ook.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 8. Situaties die niet in deze Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.
 1. Cornelia is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Moyo Zwolle is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Moyo Zwolle gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zoveel moge- lijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Moyo Zwolle niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Moyo Zwolle kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cornelia onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Door aanvaarding van het aanbod van Cornelia gaat de klant een betalingsverplichting aan.
 4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cornelia passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Cornelia daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Cornelia kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Cornelia op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Cornelia zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van Cornelia waar de klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over eventuele garanties bovenop de wettelijke rechten van de klant en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Cornelia deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand onder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Cornelia  bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Cornelia retourneren en conform de door de Cornelia verstrekte instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Cornelia. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Cornelia heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen (ten hoogste) de kosten van terugzending voor zijn rekening. Cornelia vergoedt de betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Cornelia in rekening gebracht, voor het geretourneerde product
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Cornelia dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Cornelia of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Cornelia de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf, is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Cornelia kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Cornelia dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk:
  voor producten die door of namens Cornelia tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  b. voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. voor producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. voor producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waar- op de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en videoopnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
  h. voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
  i. voor cadeaukaarten.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in een aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Cornelia producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Cornelia geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Cornelia niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Cornelia staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Cornelia, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de Overeenkomst tegenover Cornelia kan doen gelden indien Cornelia is tekortgeschoten in de nakoming van diens deel van de Overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Cornelia, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van diens deel van de overeenkomst.
 3. Verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Cornelia schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Cornelia komt overeen met de eventuele fabrieksgarantietermijn. Cornelia is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor alle soorten garantie.
 6. De (extra) garantie geldt niet indien:

 

 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Cornelia en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
 1. Cornelia zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres gelegen in Nederland dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het eigendom van geleverde producten gaat op de klant over op het moment dat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van het product gaat op de klant over zodra het product aan de klant is geleverd.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Cornelia het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Cornelia tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Cornelia bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij de klant de wijze van verzending c.q. bezorgservice bepaalt en/of uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cornelia te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Cornelia is gewezen op de te late betaling en Cornelia de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling bin- nen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Cornelia gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
  € 500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Cornelia is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door overmacht waaronder doch niet uitsluitend begrepen: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, systeemfouten, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers Cornelia, beperking-

 

gen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of export licenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Cornelia 

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Cornelia. Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij via contactformulier website, e- mailadres, telefoonnummer contact opnemen. De klant zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen.
 2. Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan de klant steeds terecht bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Cornelia, zal Cornelia naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cornelia en de klant waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2.  
 3. Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, Overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

— Aan UWBEDRIJF

UW Adres 1

1234 AB Stad UWEMAIL@uwwinkel.nl 06-12345678

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen klant(en)

— Adres klant(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Bestelnummer :

 

— Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Shopping Cart